AB Corp

Váš specialista na dotace pro průmyslovou výrobu, výzkum a vývoj

O nás


AB Corp, s.r.o.

Společnost AB Corp s.r.o. je společností sdružující specialisty na dotace pro průmyslovou výrobu, výzkum, vývoj a inovace. Mimo jiné poskytuje poradenství i v ostatních oblastech jak pro privátní tak i veřejný sektor (životního prostředí, energetika, lidské zdroje, apod.).

U nás nejdete osobní a profesionální přístup při hledání nejvhodnějších řešení pro Vaše projektové záměry.

Jaké služby nabízíme?

Vždy nabízíme komplexní dotační a projektové poradenství, které zahrnuje:

 • konzultaci a formulaci projektových záměrů
 • identifikaci vhodných zdrojů financování
 • monitoring dotačních výzev vpřípravu a zpracování projektových žádostí, projektových záměrů, business plánů a studií proveditelností,
 • administrace výběrových řízení
 • odborné poradenství v průběhu realizace projektu, vč. řízení projektů na klíč
 • odbornou pomoc v období udržitelnosti projektu

Aktuální výzvy
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Dne 29. 5. 2015 byly vyhlášeny první výzvy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Jedná se o výzvy v programech podpory Potenciál, Inovace – Inovační projekt, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – klastry, Technologie (mikropodniky), Nemovitosti, Školicí střediska, Marketing, Úspory energie a ICT a sdílené služby.

Příjem předběžných žádostí byl zahájen od 1. 6. 2015. U programů Technologie a Marketing byl zahájen příjem plných žádostí, neboť se jedná o jednokolové výzvy.

Příjem žádostí probíhá prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+.

Předkládání předběžných žádostí bylo ukončeno 31. srpna 2015.
Příjem plných žádostí bude zahájen 1. prosince 2015.

Inovace – Inovační projekt

Cílem programu INOVACE – Inovační projekt je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší.

Podporované aktivity

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
Potenciál

Cílem programu POTENCIÁL je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovace. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Podporované aktivity

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.
Aplikace

Cílem programu APLIKACE je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Podporované aktivity

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Spolupráce (klastry)

Tato výzva naplňuje cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Podporované aktivity

 • Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky)3, kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.
 • Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
 • Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
 • Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.
Partnerství znalostního transferu

Záměrem programu je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Podporované aktivity

Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (Znalostní organizace) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (Asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

 • zlepšení výrobních procesů,
 • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb,
 • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.
Nemovitosti

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Podporované aktivity

 • Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt
 • Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch
Školicí střediska

Tato výzva k předkládání projektů do programu „Školicí střediska“ naplňuje cíl podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání. Ve školicích střediscích podpořených z této výzvy se budou školit primárně (z nadpoloviční většiny) zaměstnanci, zaměstnavatelé a podnikající fyzické osoby z podporovaných oborů.

Podporované aktivity

 • Výstavba nových školicích center.
 • Rekonstrukce stávajících školicích center.
 • Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
 • Pořízení vzdělávacích programů.
Marketing

Cílem programu „Marketing“ je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Podporované aktivity

 • Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích;
 • Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály).
Technologie

Cílem výzvy programu Technologie pro mikropodniky je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Podporované aktivity

Podporovány budou podnikatelské záměry nových začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností.

Úspory energie

Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020.

Podporované aktivity

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED),
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy3),
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
ICT a sdílené služby

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.
Prostřednictvím podpory center sdílených služeb rovněž snižování investičních nákladů a nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím zvyšování jejich konkurenceschopnosti.

Podporované aktivity

 • Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace;
 • Zřizování a provoz center sdílených služeb;
 • Budování a modernizace datových center.

Kontakt


Povinně zveřejňované informace

AB Corp s.r.o.
Požární 825/12, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře
IČO: 042 59 807
společnost vedená u Krajského soudu v Plzni, složka C 31433
Bankovní spojení: 2900829630/2010
GSM: +420 777 631 117
Email: info@abcorp.eu
Web: www.abcorp.eu